Přijímací řízení

 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení do bakalářských programů:

https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/bakalarske-studium/

Obecné informace k přijímacímu řízení do magisterských programů:

https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/

 

Back to top

 

Přijímací zkoušky do bakalářského studia

Nejprve si prosím přečtěte obecné informace k procesu přijímacího řízení na FAMU:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UKONČENO.

Administrativní poplatek za přihlášku na akademický rok 2019/2020 bude činit 699 Kč.

Jaké práce by si měl uchazeč o studium na katedře kamery připravit?
Uchazeči z ČR, který se hlásí na obor kameraman, předkládají práce "A", "B", "C", "D" – viz dále.
Zahraniční uchazeči předkládají práce "A", "B", "D", "E".

Povinné práce nutno zaslat do xxxxx doporučeně přímo katedře kamery. Při osobním odevzdání vyžadujte na katedře potvrzení o převzetí.

1. Druhové označení "A"
Soubor 10 volných fotografií formátu 24x30cm nebo formátu s delší stranou dlouhou 30 cm. Má to být reprezentativní "výstavní soubor" uchazeče. Vyžaduje se žánrová – tematická různost. Fotografie barevné jen v případě důvodné tvůrčí autorské potřeby, jinak jsou preferovány práce černobílé.

2. Druhové označení "B"
Fotoscénář hraného výjevu
Níže popsaný výjev kandidát rozzáběruje, jako by šlo o projekt filmu, zvolí vhodné představitele, prostředí, určí velikost záběru, umístění osob v záběru, směry pohybů a pohledů apod. Každá fotografie představuje charakteristický okamžik jednoho záběru (tj. každá fotografie představuje jeden záběr). Celkový počet záběrů = nejméně 10, nejvíce 15. Jde o normální hraný výjev, odehrát se může v současnosti i minulosti, obraz má mít zjevně výtvarný charakter (nejde o reportáž). Děj, který je v principu závazný, je tento: Někde se nachází dívka (např. sedící na lavičce v parku). Přichází mladík a zpozoruje, že je hezká. Uvažuje o možnosti seznámení. Jde kolem dívky a upustí na zem vlastní kapesník. Dívka o této akci ví, ale chová se tak, aby to mladík nepoznal. Mladík se vrací, zvedá kapesník a nabízí ho dívce. Dívka jej k jeho překvapení s úsměvem přijímá a ukrývá kapesník do své kabelky. Mladík je poněkud zmaten a zklamaně odchází. Provedení černobílé.

 

3. Druhové označení "C"
Osm náladových fotografií
Náladové fotografie mají charakterizovat jednotlivé dny vánočního týdne od 24. do 31. prosince včetně. Na každý den připadá jedna fotografie. Jde především o obrazovou charakteristiku poetické atmosféry krátkých dnů kolem zimního slunovratu, poskytujících příležitost ke konfrontaci denního i umělého světla. Formát pouze na šířku, velikost 18x24cm. Každá fotografie má na rubu manipulační značku a datum dne, ke kterému je určena. Barevné fotografie jen v případě autorského zdůvodnění.

4. Druhové označení "D"
Fotoscénář II
Téma je volné, je možné použití cizí literární předlohy. Fotoscénář může být hraný i jiný, reportáž je přípustná jen při dodržování vysokých výtvarných hodnot záběrů. Jeden záběr musí na druhý skladebně navazovat. Počet záběrů = minimálně 10, maximálně 15. Uvedené rozmezí nesmí být překročeno. Adjustace přesně stejná jako u fotoscénáře "B". Provedení nejlépe černobílé. Barevné provedení není vyloučeno v případě tvůrčího záměru.

5. Druhové označení "E"
Osm podob ženy
Koncipovaný soubor fotografií s vnitřní vazbou. Formát pouze na šířku, velikost 18x24cm. Každá fotografie má na rubu manipulační značku a pořadové číslo souboru. Provedení barevné jen v případech důvodné tvůrčí potřeby.

 
 

Úprava prací k odevzdání

1. Každá povinná práce má druhové označení (např. "A"). Každá předložená fotografie (i nalepená) musí být na zadní straně (na ochranu před ztrátou) označena manipulační značkou tj. kombinací jména a druhového označení práce, ke které snímek patří, tedy např. Novák Jan - A - kamera. Manipulační značka se také musí objevit na obálce, resp. na první stránce fotoscénáře a na katalogu.

2. Technická úprava fotoscénářů "B" a "D": fotografie 13x18cm na šířku jsou přichyceny na kartonu neutrální barvy formátu 18x18cm. Ve spodní části bílých listů jsou vysvětlivky k záběrům, zejména popis pohybu osob a pohyby kamery, půdorysný náčrtek apod. Celek je upraven jako skládanka, takže fotografie se dotýkají kratší stranou. Výhodný je tuhý podklad.

3. Jednotlivé práce (tj. A, B, C, D, E) musí být vloženy zvlášťˇ do obálek od fotografických papírů 30x40cm, otevřených na kratší straně. Na obálku do levého horního rohu napište příslušnou manipulační značku, tj. Novák Jan "A". Práce "A", "D" a "E" mohou být černobílé i barevné. Bezdůvodně barevné snižují dojem i výsledné hodnocení komisí.

 

Zvláštní upozornění:

Alespoň jeden ze souborů A, C by měl uchazeč zpracovat klasickou fotochemickou technologií, tj. pořídit primární záznam na negativní film. K přijímací zkoušce přinese uchazeč negativy prací s sebou a předkládá je na zvláštní vyzvání komise. K souboru povinných prací je nutné přiložit potvrzení očního lékaře o barvocitu.

 

 

Průběh přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky na katedře kamery jdou dvoukolové:
a) V prvním kole posoudí komise zaslané povinné práce (tj. fotografické soubory s označením A, B, C, D u uchazečů tuzemských a práce A, B, D, E u uchazečů zahraničních) a vyloučí ty uchazeče, kteří neprokáží dostatečnou míru talentu, anebo schopnosti profesně odpovědné korektní práce. Předpokladem je obojí.
b) Ve druhém kole se pozvaní uchazeči podrobí písemným zkouškám:

  • testu všeobecně kulturnímu

  • testu technickému

Dále absolvují ústní pohovor, ve kterém obhájí povinné práce a výsledky písemných testů.

Součástí zkoušek může být a zpravidla bývá také praktický fotografický úkol (fotoaparát na kinofilm si uchazeč přinese s sebou).

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka.

Doporučená literatura:

Dějiny filmu (G. Sadoul, J.Toeplitz, L. Bartošek).
Dějiny výtvarného umění a architektury (české i světové).
Kulhánek: Černobílá fotografie.
Šmok, Pecák, Tausk: Barevná fotografie, Filmové technické minimum (vydal Čs. filmový ústav).
Technické základy fotografie (vydala Komora fotografických činností r. 2002).

 

Back to top

 

Přijímací zkoušky do magisterského studia pro absolventy FAMU

Následující podmínky se týkají pouze těch uchazečů, kteří mají bakalářský titul z oboru kamera na FAMU. Deadline na přihlášky byl 22.6.2018.

Administrativní poplatek za přihlášku činí 654 Kč.

Požadavky na přijetí:

  1. předpokladem přijetí uchazeče je aktivní používání teoretických znalostí, poskytovaným bakalářským studiem na katedře kamery FAMU nebo které jsou srovnatelné s tímto vzděláním

  2. uchazeč dále předkládá Projekt magisterského studia, kterým prokáže promyšlený a zodpovědný přístup k realizaci magisterského studia

  3. soubor předepsaných praktických prací ve stanovených parametrech

  4. úspěšné složení přijímací ústní zkoušky

Back to top

 

Přijímací zkoušky do magisterského studia pro absolventy jiných škol

Následující podmínky se týkají pouze těch uchazečů, kteří nemají bakalářský titul z oboru kamera na FAMU. Deadline na přihlášky byl 22.6.2018.

Administrativní poplatek za přihlášku činí 654 Kč.

Předpoklady pro přijetí:

1) Přijímací zkouška prokazující teoretické znalostí, které odpovídají vzdělání poskytovanému úplným bakalářským studiem na katedře kamery. Součástí je esej na téma – Proč chci studovat na katedře kamery FAMU.

2) Doložení odborných schopností praktických, a to souborem filmových prací, na kterých uchazeč pracoval ve funkci hlavního kameramana a které přijímací komise uzná za profesně rovnocenné oborovým cvičením bakalářského stupně katedry kamery:

 

Cvičení 16mm
A) “Metro“ - prokazující zvládnutí problematiky natáčení v reálu, který kombinuje denní exteriér a interiér formou průhledů bez použití dosvětlování. Minimální metráž 30m/16mm-čb.


B) “Sen“ – prokazující schopnost koncepčního kameramanského zvládnutí příběhu formálně evokujícího fikci – na barevné negativní surovině. Minimální metráž 30m/16mm.

Cvičení 35mm
A) “Anticorro“ – samostatně realizovaný příběh v ateliérové dekoraci, jehož obrazová forma obsahuje především mimořádné světelné atmosféry mimodenní, včetně zvládnutí světelných změn použitím ateliérové osvětlovací techniky k napodobení účinku světelných zdrojů reálných a zvládnutí speciálních světelných efektů (světlo baterky apod.). Minimální metráž 120m/35mm-čb.

B) “Světlotonalita“ – soubor ateliérových záběrů prezentujících ve filmu nejfrekventovaněji používané světlotonální situace jako: den slunečný, den podmračený, západ slunce, měsíčná noc, světlo svíčky – i v pohybu


C) "Člověk – portrét" – obrazová charakteristika lidského obličeje konkrétní osoby, prostředí a předmětů, které se vážou na vybranou lokaci v exteriéru i interiéru. Jde o obrazovou studii bez kontaktního zvuku. Minimální metráž 150m/35mm-čb.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka. Pro cizince je určen obor CINKK.


Další informace:
Vstupním semestrem je zimní. Žádosti se podávají ke konci předešlého letního semestru v termínu stanoveném studijním oddělením.

1) V případě pozitivního výsledku přijímacího řízení a následného přijetí studenta do řádného studia magisterského stupně, může tento k získání odborně profesních znalostí v rozsahu poskytovaném bakalářským stupněm využít na základě individuálně dohodnutého studijního plánu formu vyrovnávacího studia.

2) Studium uvažovaného uchazeče se rozumí v českém jazyce, ať je odkudkoliv.

3) Přijetí žadatele je závislé na výsledku jeho zvláštní přijímací zkoušky, která proběhne v září po termínu řádných bakalářských zkoušek.

4) Poněvadž jsou z různých důvodů kapacitních počty studentů kateder režie + dokumentární tvorby a kateder kamery vyvažovány, závisí přijetí tohoto mimořádného studenta také na těchto okolnostech, neboť studium mistrovského stupně bez možnosti spolupráce na společných projektech ztrácí smysl včetně nároku na magisterský diplom.