O katedře kamery

 

Katedra kamery je součástí Filmové a televizní fakulty AMU. Jako jedna ze tří prvních kateder FAMU patřila katedra kamery v kontextu školy vždy k těm nejnáročnějším a profesionální standard jejích absolventů byl vždy tradičně vysoký. Působili zde významní pedagogové a tvůrci filmového obrazu (Karel Degl, Karel Plicka, Jan Stallich, Václav Hanuš, Jaroslav Tuzar, Jaroslav Kučera a mnozí další). Mezi současné pedagogické osobnosti oboru katedry patří přední odborníci a vysokoškolsky vzdělaní profesionálové, kteří za vynikající umělecké výsledky získali četná domácí i mezinárodní ocenění. Vedoucím katedry je od roku 2016 profesor Jaroslav Brabec.

Katedra poskytuje teoretickou i praktickou průpravou nejvyšší kvalifikaci pro funkci hlavního kameramana ve filmu i v televizi. Odborná výuka umělecká, technická i technologická je doplněna všeobecně humanitním a estetickým vzděláním. Studium směřuje vyváženě k nabývání profesních vědomostí a dovedností, k jejichž prohlubování je zaměřena realizace oborových a společných mezioborových praktických cvičení.

Studenti v programu bakalářském i magisterském realizují řadu praktických cvičení oborových, určených k samostatné práci studentům katedry kamery, ale i ve spolupráci s jinými katedrami – režií, dokumentární tvorbou, animovanou tvorbou i se studenty FAMU International. Podstatnými a ve významu studijního programu prioritními jsou cvičení realizovaná klasickou fotochemickou kinematografií filmovými kamerami, s případnou digitální postprodukcí. Převážná část cvičení a filmů je natáčena digitálně s profesionálními parametry a postupy zpracování obrazového záznamu.

 

Back to top

 

Kabinet obrazové techniky

Součástí katedry kamery je Kabinet obrazové techniky (KOT), jehož hlavní činností je zajišťování výuky předmětů zaměřených na teorii a praxi týkající se techniky a technologií filmu, televize a digitální kinematografie. Oblast výuky pokrývá širokou škálu předmětů z oblasti teorie fotoprocesu, exponometrie, optiky, laboratorního zpracování filmů, trikové techniky, kolorimetrie, digitální techniky. Přednášky jsou doplněny systémem praktických cvičení, která se většinou realizují v laboratoři kabinetu. KOT pravidelně odbornými konzultacemi a měřeními pomáhá řešit technické problémy při realizaci praktických cvičení studentů.

Vybavení kabinetu umožňuje realizovat fotometrická měření na optické lavici pomocí světelných normálů – ověření a kalibrace fotometrických přístrojů (luxmetr, expozimetr, jasoměr), dále denzitometrická měření a vyhodnocení senzitometrických testů. Kabinet je vybaven laboratorním spektrofotometrem, který slouží ke kalibraci filmové i digitální projekce a měření světelných zdrojů.

Neméně významný je odborný konzultační a poradenský servis poskytovaný tvůrčím i technickým pracovníkům v oblasti fotometrie, senzitometrie, kolorimetrie, osvětlovací techniky, snímací techniky a postprodukčních kinematografických technologií.

 

Back to top

 

Obecná charakteristika oboru

Studium oboru kamera sestává ze tříletého stupně bakalářského a následného dvouletého výběrového stupně magisterského. Absolventi opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních. Studium na katedře kamery směřuje především k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Vedle obrazové tvorby cílené k formám dramatickým slouží kameramanská erudice poskytovaná touto katedrou FAMU všem kinematografickým žánrům. Studium probíhá pouze v prezenční formě a v českém jazyce. Studentům ze zahraničí je určen magisterský program CINKK.

 

Back to top

 

Profil absolventa bakalářského programu

Absolvent tříletého bakalářského studia (BcA.) na katedře kamery je připraven pro kameramanskou profesi na vysoké řemeslné a odborné úrovni. Je schopen natáčení jak dokumentárních, tak dramatických filmových nebo televizních žánrů. Stává se profesionálním filmovým kameramanem, televizním kameramanem, švenkrem, ostřičem, operátorem pohyblivých zařízení pro kameru. Ovládá stylizační obrazové nástroje. Drží se inspiračních vlivů – kinematografický obraz versus výtvarné dílo, výkon kameramana versus služba dramatu. Ovládá technologie fotochemické, elektronické a digitální kinematografie. Ze studií si odnáší rovněž historický přehled o vývoji české a světové kameramanské tvorby.

Více informací o bakalářském programu: https://sp-ects.amu.cz/cs/obor8204R019.html

 

Back to top

 

Profil absolventa magisterského programu

Absolvent dvouletého magisterského stupně (MgA.) oboru kamera je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra, kreativně řešícím dle charakteru díla všechny obrazové ale i celkově dramaturgické koncepční úkoly. Absolvent tohoto studia se stává profesně vyspělým hlavním kameramanem televizních dramatických děl a kameramanem hraných celovečerních nebo dokumentárních či animovaných filmů s nemalým množstvím praktických zkušeností. Absolvent je schopen vlastní teoretické práce a dokáže výsledky své tvůrčí nebo technologické praxe publikovat písemnou nebo jinou formou na veřejnosti.

Více informací o magisterském programu: https://sp-ects.amu.cz/cs/obor8204T019.html